top of page

Chẩn đoán lỗ hổng bảo mật

Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với một công ty chẩn đoán lỗ hổng có công nghệ phân tích cấp độ hàng đầu thế giới và chẩn đoán kết hợp từng bảo mật của ứng dụng Android, ứng dụng iOS, ứng dụng web, mạng, thiết bị IoT, v.v. từ cả khía cạnh thủ công và công cụ .
Bằng cách tiến hành xác minh sản phẩm và chẩn đoán lỗ hổng cùng một lúc, chúng tôi có thể quản lý chung thông tin và đạt được chất lượng cao và mức độ bảo mật cao cùng một lúc.

・ Chẩn đoán lỗ hổng ứng dụng WEB

・ Chẩn đoán lỗ hổng ứng dụng điện thoại thông minh iOS / Android

・ Chẩn đoán mạng

・ Chẩn đoán lỗ hổng thiết bị IoT

bottom of page