top of page
INFORMATION SECURITY POLICY
Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin

Công ty TNHH HumanCrest (Sau đây gọi là ''công ty chúng tôi'') cùng với các công ty con khác thuộc tập đoàn, chúng tôi tiếp nhận và xử lý tài sản thông tin (Thông tin và hệ thống thông tin) một cách an toàn và chính xác nhất, nhằm bảo vệ, tránh các rủi ro tiềm tàng từ các mối đe dọa về mặt bảo mật thông tin. Chúng tôi nhận thức được việc phòng tránh trước khi có sự cố về bảo mật thông tin xảy ra là một điều hết sức quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, dưới đây là những nội dung nghiệp vụ và cũng có thể xem là những tài sản tối quan trọng trong hoạt động thương mại tại công ty chúng tôi.

[Nội dung nghiệp vụ]

  • Quản lý chất lượng/ Hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực

  • Kiểm thử phần mềm/ Trung tâm kiểm thử.

  • Dịch vụ kiểm thử tự động hóa website [Lynx].

  • Dịch vụ đánh giá app [EMOLOG].

Để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, duy trì tính khả dụng, tăng cường toàn diện bảo mật tài sản thông tin nhằm đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng cũng như xã hội, chúng tôi đưa ra [Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin] như là tuyên bố về phương châm, chính sách của công ty về bảo mật thông tin.

Những bên sử dụng tài sản thông tin của công ty chúng tôi sẽ nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo mật thông tin và tuân thủ [Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin] này.

1. Phạm vi áp dụng

Các đối tượng bao gồm tài nguyên về người, đồ vật, môi trường liên quan đến tài sản thông tin của công ty chúng tôi.

2. Thiết lập hệ thống quản lý tài sản thông tin

Để duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng của tất cả các tài sản thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ, chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý toàn diện bằng việc thiết lập ủy ban bảo mật thông tin, đồng thời bố trí người chịu trách nhiệm quản lý.

3. Xây dựng và đào tạo hệ thống quy tắc

Công ty chúng tôi xây dựng các quy tắc dành cho nội bộ công ty liên quan đến vấn đề bảo mật, liên tục tổ chức các buổi đào tạo trong công ty để đảm bảo tải sản thông tin khách hàng và tổ chức quản lý được trơn tru nhất.

4. Tuân thủ kiểm tra và pháp luật

Công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức định kỳ các buổi kiểm tra liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin. Kiểm chứng xem các quy định nội bộ công ty về bảo mật thông tin, các quy tắc, luật được quy định bởi chính phủ có đang được tuân thủ nghiêm ngặt và hoạt động có hiệu quả hay không. Chúng tôi có các giải pháp xử lý phù hợp và thích đáng nhất đối với các hành vi vi phạm.

5. Cải thiện thường xuyên và liên tục

Công ty chúng tôi liên tục thực hiện cải thiện bằng cách rà soát và đánh giá định kỳ những nội dung, quy định đã đề cập phía trên

Ngày 30 tháng 5 năm 2018
Công ty TNHH HumanCrest
Tổng giảm đốc công ty, Yoshitaka Watanabe

bottom of page